KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde iletişim formunda yer alan kişisel verilerinizin işlenme amacını, aktarılacak üçüncü kişileri, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile bu kapsamdaki haklarınızı ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.

 1. a) Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kitapiko Şirketi (“Kitapiko” ve/veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 1. b) Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

İletişim formumuz kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • Ad-Soyad
 • E-Posta Adresi
 • Telefon Numarası
 • Notlar Kısmında Müşteri Tarafından Paylaşılabilecek Diğer Kişisel Veriler

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikâyetinize ilişkin tarafınız ile iletişime geçilebilmesi için yukarıda belirtilen iki farklı iletişim kanalınızı bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Böylelikle bu yollardan bir tanesi ile size ulaşamadığımızda diğer kanaldan ulaşabiliyor olacağız.

 1. c) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verileri, internet sitemizde yer alan “İletişim Formu” kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve/veya şikâyetlere ilişkin sonuçlar ile ilgili sizlere geri dönüş yapılabilmesi, ziyaretçiler ile ilgili talep yönetiminin yapılabilmesi, iletişim kurulabilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında işlenmektedir.

 1. d) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 1. e) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, internet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. f) İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi olarak kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sayılı haklarınızı kullanmak amacıyla internet sitemizde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” linkinde yer alan “KVKK Başvuru Formu” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu başvuru formu ile kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle iletilen başvurular Kitapiko tarafından en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler aşağıda sayılan haklara sahiptir;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.